Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden website De4Voeter

Artikel 1:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Webshop de 4Voeter verder te noemen de verhuurder.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst.

Artikel 3:
1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie met een max van 20 km in een straal van  zaandam . In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
2. Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich te legitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4:
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Artikel 5:
1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend.
2. Indien partijen hebben afgesproken dat verhuurder het gehuurde zal ophalen, dan is de huurder gehouden, voorzover hij de huurovereenkomst wenst te beëindigen, het filiaal van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd, hiervan vooraf met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een volle werkdag, schriftelijk in kennis te stellen, teneinde verhuurder gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in dit geval door de afmelding. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is.
3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
4. Ingeval van beëindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dient het gehuurde door de huurder op het opgegeven adres vanaf 8.00 uur des voormiddag gereed te staan voor vervoer op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
5. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 6:
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurkontrakt. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Artikel 7:
1. De geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten geschiedt door expertise verhuurder.
2 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
3 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8:
1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen/dieren wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9:
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling direct te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen.
2. Bij kontant-verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
3. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Bij overschrijding van overeengekomen betalingstermijn, vervallen eventuele kortingen en heeft de verhuurder het recht de volledige huurprijs in rekening te brengen.
4. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag
6. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder Webshop de 4Voeter gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10:
1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11:
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12:
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.


Voorwaarden Verkoop website De4Voeter

 

Betalings- en leveringsvoorwaarden


Betalingsvoorwaarden:

Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:
• Contante betaling bij ophalen. Tevens betaald u geen verzendkosten.
• Contante betaling bij bezorgen. Tevens betaald u geen verzendkosten binnen een straal van 20 km van    Zaandam
• Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels een bankoverschrijving (per acceptgiro of via internetbankieren)

Leveringsvoorwaarden:
Bestellingen worden binnen 48 uur, na ontvangst van betaling, verzonden. Levering vind 2x in de week plaats, (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden) en alle dagen in de week kan het produkt opgehaald worden.

Algemene Voorwaarden:
Artikel 1 – Koopovereenkomst
Bestellingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via het bestelformulier op Webshop de 4Voeter of telefonisch.
Na het plaatsen van een bestelling op Webshop de 4Voeter is de koopovereenkomst een feit.

Artikel 2 – Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
De prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verzendkosten worden berekend en
deze ziet u in uw winkelwagen als u gaat afrekenen.
Alle prijzen zijn in euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

Artikel 3 - Bezorging en bezorgkosten
3.1 U kunt ervoor kiezen om uw bestelling (na gemaakte afspraak) zelf op te komen halen. Hier zijn verder geen bezorgkosten aan verbonden.

3.2 Voor verzendingen bepaalt het gewicht van het produkt de verzendkosten.

Artikel 4 – Levering
4.1 Bestellingen worden binnen 48 uur, na ontvangst van betaling, verzonden. Levering vind 2x in de week plaats. (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden)

4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 5 – Betaling
Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:
• Contante betaling bij ophalen. Tevens betaald u geen verzendkosten.
• Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels een bankoverschrijving (per acceptgiro of via internetbankieren) naar Rabobank rekeningnummer :154058629 t.n.v. Webshop de 4Voeter in Zaandam.

Artikel 6 - Garantie
Natuurlijk wordt uw bestelling met de grote zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen.
• U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze producten binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. Let op! U bent eenmalig zelf de verzendkosten verschuldigd! Wanneer de retour het gevolg is van een fout van Webshop de 4Voeter, neemt Webshop de 4Voeter de productkosten voor zijn rekening.

Artikel 7 - Retouneren / Annuleren
7.1.Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt.
 U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe).
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten.

7.2 Iedere bestelling kan zonder kosten, binnen 6 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd . Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan Website de 4Voeter via het contactformulier.
 Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en ordernummer te vermelden.

7.3 Webshop de 4voeter is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling te annuleren.


7.4 Indien u niet binnen 6 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, brengen wij u € 15,- administratiekosten in rekening.

7.5 Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is Webshop de 4Voeter tevens genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen.

7.6 Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Webshop de 4Voeter heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden
Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan. Uw bestelling wordt voor u 8 dagen gereserveerd. Is uw betaling niet binnen deze 8 dagen ontvangen dan worden de artikelen vrij gegeven voor andere klanten!
Bij het overschrijven van de betalingvoorwaarden worden u administratiekosten en wettelijke rente in rekening gebracht.
Tevens komen alle eventuele bijkomende kosten ten laste van de afnemer.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Webshop de 4Voeter is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is ontstaan tijdens transport. Webshop de 4Voeter verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt. Webshop de 4Voeter is tevens niet aansprakelijk als de door uw verstekte gegevens niet correct zijn. U dient dan ook altijd naar waarheid het bestelformulier in te vullen.
Het verhuur c.q. verkoop van de artikelen is voor eigen risico van de huurder c.q. koper. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de door  ons verhuurde c.q. verkochte artikelen.

Artikel 10 - Wijzigingen algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldig was.

Artikel 11 - Privacy Beleid
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in klantenbestand van Webshop de 4Voeter. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt strikt vertrouwelijk gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Artikel 12 - Geschillen

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Webshop de 4Voeter is gevestigd bevoegd, tenzij Webshop de 4Voeter voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.